Từ 1/11: Lao động được trả lương theo sản phẩm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 49/2013 ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Bộ luật lao động về tiền thu nhập.

Về nguyên tắc thi công định mức lao động, Nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp thi công định mức lao động làm cơ sở để trả thu nhập cho người lao động hưởng thu nhập theo sản phẩm, chắc chắn những nguyên tắc:

Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.

Mức lao động được thi công trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, thích hợp có cấp bậc, trình độ đào tạo của người lao động, quy trình công nghệ, nguyên tắc kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm những nguyên tắc lao động.

Mức lao động phải là mức trung bình hiện đại, bảo đảm đa số người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời gian làm việc nguyên tắc của công ty theo quy định của pháp luật.

Mức lao động mới phải được ứng dụng thử trước khi ban hành chính thức. Doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước khi ứng dụng thử. Thời gian ứng dụng thử tùy theo tính chất công việc, nhưng tối đa không quá 3 tháng và phải phân tích việc thực hiện mức.

Trường hợp trong thời gian làm việc nguyên tắc, mức thực ở thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc cao hơn 10% so có mức được giao, hoặc mức thực ở thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so có mức được giao thì công ty phải điều chỉnh lại mức lao động.

Mức lao động phải được định kỳ rà soát, phân tích để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho thích hợp. Khi thi công hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức lao động, công ty phải xem xét ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động ở công ty và ra mắt công khai ở nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của công ty.

Miễn thủ tục gửi thang, bảng thu nhập có công ty dưới 10 lao động

Nghị định cũng bổ sung quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thi công thang thu nhập, bảng thu nhập và định mức lao động trong trường hợp công ty sử dụng dưới 10 lao động.

Nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp tổ chức thi công hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang thu nhập, bảng thu nhập, định mức lao động và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty để theo dõi, kiểm tra theo quy định ở Nghị định này.

Đối có công ty sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang thu nhập, bảng thu nhập, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.

Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về dự án căn hộ Kenton Node

Bạn muốn nghiên cứu 1 số tài liệu về dự án của chủ đầu tư thì click ở đấy https://duantainguyen.com

==> Xem thêm Tổng hợp toàn bộ dự án căn hộ chung cư quận 7

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *